logo
Logo de la UDC Logo de CIF Centros de investigación de la UDC: CITIC / CITEEC / CICA

Nuevo Centro de Investigación en Tecnologías Navales e industriales (CITENI) de la Universidad da Coruña (UDC) está ubicado en el Campus Industrial de Esteiro, Ferrol.

VISÍTANOS Campus de Esteiro s/n 15403 Ferrol, a Coruña. 981 33 74 00 citeni@udc.es

Comisión Asesora Externa

A Comisión Asesora Externa é un órgano integrado por investigadores/as externos/as á UDC de recoñecido prestixio internacional e con ampla experiencia científica e/o técnica na dirección de proxectos de investigación, innovación ou transferencia tecnolóxica nas áreas de actuación do CITENI.

Os membros da Comisión Asesora Externa son designados polo/a reitor/a ou o/a vicerreitor/a con competencias en investigación, por proposta do Consello Reitor do centro, por un período de catro anos que poderá ser renovado.

Son funcións da devandita comisión as seguintes:

  • Asesorar a Dirección Científica e a Comisión Reitora sobre a definición temática e a orientación da investigación que se desenvolva no centro, así como sobre calquera outro aspecto que se considere oportuno.
  • Asistir a Dirección Científica e a Comisión Reitora no seguimento da evolución da investigación e do centro, e así como da transferencia dos resultados da investigación.
  • Avaliar periodicamente a actividade científica do persoal investigador vinculado ao centro e emitir os correspondentes informes de valoración.
  • Informar sobre o interese da vinculación de novos/as investigadores/as titulares e/ou asociados/as ao centro.
  • Avaliar anualmente as memorias de actividades do centro.
  • Avaliar globalmente cada catro anos a actividade do centro.
  • Realizar cantos informes e propostas se xulguen oportunos no relativo á política científica do centro.

Manuel Doblaré Castellano

Universidad de Zaragoza

mdoblare@unizar.es


Maria Lluisa Maspoch Rulduà

Universitat Politècnica de Catalunya

maria.lluisa.maspoch@upc.edu

David Mecerreyes

POLYMAT

david.mecerreyes@ehu.es


José María Franco

Universidad de Huelva

franco@uhu.es
Claudio Alexis Rodríguez Castillo

University of Strathclyde

caludiorc@oceanica.ufrj.br


Carlos Guedes Soares

Universidade de Lisboa

c.guedes.soares@centec.tecnico.ulisboa.ptMaría Henar Miguélez Garrido

Universidad Carlos III de Madrid

mhmiguel@ing.uc3m.esFrancisco Javier Faulín Fajardo

Universidad Pública de Navarra

javier.faulin@unavarra.esCITENI

QUEN SOMOS

Comprometidos coa mellora continua

COMPROMISO DE CALIDADE